Si continua navegant entenem que accepta l'ús de cookies.    
  • 08530 La Garriga (Barcelona)    
  • info@centrecomptable.com    
  • 93.871.55.32

MODEL 347A la pàgina web de l'Agència Tributària estatal, apareix una nota informativa que pot ser d'interès a qui hagi de presentar el model 347, on hi figuren les novetats d'aquest any. Transcrivim el contingut i adjuntem l'enllaç corresponent:

MODEL 347 CORRESPONENT A L'EXERCICI 2013

NOVETATS EXERCICI 2013: Formes de presentació de la declaració

A partir de la declaració corresponent a l'exercici 2013, les formes de presentació de la declaració són les següents:

Les Administracions Públiques, aquells obligats tributaris adscrits a la Delegació Central de Grans Contribuents o a alguna de la Unitats de Gestió de Grans Empreses, les persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica, estan obligades a la presentació electrònica per Internet amb firma electrònica avançada (certificat electrònic o DNI-i).
Les persones físiques podran presentar la declaració en tot cas amb firma electrònica avançada, i a més en el cas que la seva declaració no excedeixi de 15 registres declarats també podran utilitzar el sistema de firma amb clau d'accés en un registre previ com a usuari, denominat PIN 24 hores.
Les entitats a les que sigui d'aplicació la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre la propietat horitzontal, podran presentar la declaració, en tot cas, amb firma electrònica avançada, i a més en el cas que la seva declaració no excedeixi de 15 registres declarats també podran utilitzar el servici d'impressió a través de la Seu Electrònica de l'Agència Tributària i presentar la seva declaració mitjançant la tramesa d'un missatge SMS (pre-declaració mitjançant tramesa missatge SMS).
En tots els supòsits, si la declaració excedeix de 10.000.000 de registres declarats, es podrà optar entre realitzar la presentació amb firma electrònica avançada o bé en suport directament llegible per ordinador.

IMPORTANT: Modificacions introduïdes pel Reial Decret 828/2013, de 25 d'octubre

Les novetats introduïdes pel Reial Decret 828/2013, de 25 d'octubre (BOE 26/10/2013), en l

Més informació:

Més info...

MODEL 347

Col·laboradors: